Repoveden kansallispuisto / Repovesi national park

O mně

About our weekend trip to Repovese national park, near city Kouvola and Lappeenranta. Sleeping in typical Finnish hut and cottage with sauna and lake for real Finnish experience.

View tower in Repovesi

In morning of Friday 20th of November we left Jyväskylä directly to south, to Repovesi national park. Repoveden kansallispuisto in Finnish. Meanwhile in Jyväskylä was snowing since morning, as more we were southern, it was more raining than snowing. In Repovesi, it was only rain, no snow at all.


Ráno v pátek 20. října jsme opustili Jyväskylu a vyrazili na jih do národního parku Repovesi, finsky Repoveden kansallispuisto. Zatímco v Jyväskyle od rána sněžilo, čím více jsme jeli na jih, tím více se sníh měnil na déšť a v Repovesi to už byl pouze déšť.

Friday - day 1

We left our cars in parking place and entered into park almost directly to our Lapp hut, first sleeping place. Sadly after 2kms, we did wrong turn, and after next 3kms we were on the beginning of our tour, almost in parking place.

Later we finally came to hut. There is no electricity in these huts, only small stove. After we did a fire, we set on fire candles, put them on the ground, sit around them and talked together like in old times.


Auta jsme nechali na parkovišti a vešli jsme do parku skoro přímo k našemu hutu, prvnímu místu k přespání. Bohužel jsme po 2km špatně odbočili, a po dalších 3km jsme byli skoro na začátku našeho výletu.

Později jsme konečně dorazili na správné místo. V těchto hutech není elektřina, pouze kamna uprostřed. Poté co jsme rozdělali oheň, jsme zapálili svíčky, dali je na zem, posadili se okolo a povídali si, jako za starých časů.

Finnish hut

Saturday - day 2

In the morning, still without snow, we left our hut around 10:00. Around lakes and through park to our second sleeping place, very nice cottage. A few minutes after we left hut, snow started falling and later it was everywhere. Whole park was suddenly completely different and with more snow, our smile was bigger.

When we arrived into cottage, we were surprised how big it is inside. Like day before, we set on fire fireplace and started drying our clothes. Sauna was in cottage also, and it would be stupid to not use it. After sauna we can choose to go to lake or just snow in front of cottage. Even in this cottage wasn't electricity, we set candles on fire and we were talking until late hours.


Ráno, stále bez sněhu, jsme hut opustili okolo 10:00. Kolem jezer a přes park jsme se vydali k našemu druhému místu na přespání, krásné chatě. Pár minut po našem odchodu, začal padat sníh a později už byl všude. Celý park byl najednou úplně jiný, a čím více bylo sněhu, tím větší byl náš úsměv.

Když jsme  dorazili k chatě, byli jsme překvapení, jak je vevnitř velká. Stejně jako den předešlý, jsme rozdělali oheň v krbu a začali sušit naše oblečení. V chatě byla také sauna, a bylo by hloupé toho nevyužít. Po sauně jsme mohli jít buď do jezera, nebo jen do sněhu před chatu. Ani v této chatě nebyla elektřina, opět jsme zapálili svíčky a povídali si až do pozdních hodin.

Summer cottage

Sunday - day 3

None of us wanted to go home, but we had to. After we cleaned cottage we left back to our cars. On the way back, we stopped to view tower with nice view to whole park, as you can see in cover picture. It was very interesting to see same place without snow and 2 days later with snow. During lunch time we stopped in shelter with fireplace, where we made our last meals, said goodbye to park and went back home. 


Nikdo z nás nechtěl jet domů, ale museli jsme. Po úklidu chaty jsme vyrazili parkem zpět k našim autům. Při zpáteční cestě jsme se ještě stihli zastavit na rozhledně s krásným výhledem, jak vidíte na úvodní fotce. Bylo velmi zajímavé vidět stejné místa bez sněhu a po 2 dnech se sněhem. Nakonec jsme na oběd zastavili v pergole s ohništěm, kde jsme udělali naše poslední jídlo, řekli sbohem parku a vyrazili domů.

No snow vs. snow


Thanks to all participants Petra, Netta, Lukáš, Ella, Pauline, Irena, drivers Pavel and Bohouš and of course Tereza for planning this beautiful trip.

Díky všem účastníkům Petře, Nettě, Lukášovi, Elle, Pauline, Ireně, řidičům Pavlovi a Bohoušovi a samozřejmě Tereze, která opět tento výlet naplánovala.

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Buď první, kdo přidá komentář. Zatím zde nic není